Комунальний заклад "Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосима Нікольської районної ради Донецької області"

   

Фінансова діяльність

      Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
     
     
           
      КОДИ
  Дата (рік, місяць, число)     01
Установа КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Доенцької області" за ЄДРПОУ 30366904
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 46 за КОАТУУ 1421783300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ 11085
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85.31
Одиниця виміру: грн.      
Періодичність: квартальна, річна          
БАЛАНС
на 1 жовтня 2017 року
        Форма № 1-дс
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби: 1000 1 675 023 2 510 039
     первісна вартість 1001 3 367 406 4 213 718
     знос 1002 1 692 383 1 703 679
Інвестиційна нерухомість 1010 - -
     первісна вартість 1011 - -
     знос 1012 - -
Нематеріальні активи: 1020 - -
     первісна вартість 1021 - -
     накопичена амортизація 1022 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1030 - -
Довгострокові біологічні активи 1040 - -
     первісна вартість 1041 - -
     знос 1042 - -
Запаси 1050 - 13 959
Виробництво 1060 - -
Поточні біологічні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 1 675 023 2 523 998
ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість 1100 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1110 - -
Поточна дебіторська заборгованість      
     за розрахунками з бюджетом 1120 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1125 - -
     за наданими кредитами 1130 - -
     за виданими авансами 1135 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1140 - -
     за внутрішніми розрахунками 1145 - -
     інша поточна дебіторська заборгованість 1150 - -
Поточні фінансові інвестиції 1155 - -
Грошові кошти та їх еквіваленти  розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів в:      
     національній валюті, у тому числі в: 1160 - 410 019
           касі 1161 - -
           казначействі 1162 - 410 019
           установах банків 1163 - -
     іноземній валюті 1165 - -
Кошти бюджетів та інших клієнтів на:      
     єдиному казначейському рахунку 1170 - -
     рахунках в установах банків у тому числі: 1175 - -
           у національній валюті 1176 - -
           в іноземній валюті 1177 - -
Інші фінансові активи 1180 - -
Усього за розділом ІІ 1195 - 410 019
ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 1200 - -
БАЛАНС 1300 1 675 023 2 934 017
ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал 1400 1 675 023 2 521 335
Капітал у дооцінках 1410 - -
Фінансовий результат 1420 - 402 604
Капітал у підприємствах 1430 - -
Резерви 1440 - -
Цільове фінансування 1450 - 10 078
Усього за розділом І 1495 1 675 023 2 934 017
II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання:      
     за цінними паперами 1500 - -
     за кредитами 1510 - -
     інші довгострокові зобов’язання 1520 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 1530 - -
Поточні зобов’язання:      
     за платежами до бюджету 1540 - -
     за розрахунками за товари, роботи, послуги 1545 - -
     за кредитами 1550 - -
     за одержаними авансами 1555 - -
     за розрахунками з оплати праці 1560 - -
     за розрахунками із соціального страхування 1565 - -
     за внутрішніми розрахунками 1570 - -
     інші поточні зобов’язання 1575 - -
Усього за розділом ІІ 1595 - -
ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  1600 - -
ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ  1700 - -
БАЛАНС 1800 1 675 023 2 934 017
           
           
Керівник (посадова особа)     М.О. Мітько
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,           
на якого покладено виконання           
обов’язків бухгалтерської служби)     Т.М. Муфті
  (підпис)   (ініціали та прізвище)
            Додаток 2
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»
                КОДИ
    Дата (рік, місяць, число)       01
Установа КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Доенцької області" за ЄДРПОУ 30366904
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 46 за КОАТУУ 1421783300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Орган державного управління Міністерство освіти і науки України за КОДУ 11085
Вид економічної діяльності Загальна середня освіта за КВЕД 85,31
Одиниця виміру: грн.                
Періодичність: квартальна, річна                    
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ІІІ квартал 2017 року
І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ
                  Форма № 2-дс
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
ДОХОДИ      
Доходи від обмінних операцій      
Бюджетні асигнування 2010 2 425 808 -
Доходи від надання послуг (виконання робіт) 2020 29 018 -
Доходи від продажу активів 2030 - -
Фінансові доходи 2040 - -
Інші доходи від обмінних операцій 2050 - -
Усього доходів від обмінних операцій  2080 2 454 826 -
Доходи від необмінних операцій      
Податкові надходження 2090 - -
Неподаткові надходження 2100 - -
Трансферти 2110 - -
Надходження до державних цільових фондів 2120 - -
Інші доходи від необмінних операцій 2130 - -
Усього доходів від необмінних операцій 2170 - -
Усього доходів 2200 2 454 826 -
ВИТРАТИ      
Витрати за обмінними операціями       
Витрати на виконання бюджетних програм 2210 2 045 644 -
Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 2220 6 578 -
Витрати з продажу активів 2230 - -
Фінансові витрати 2240 - -
Інші витрати за обмінними операціями 2250 - -
Усього витрат за обмінними операціями 2290 2 052 222 -
Витрати за необмінними операціями      
Трансферти 2300 - -
Інші витрати за необмінними операціями 2310 - -
Усього витрати за необмінними операціями 2340 - -
Усього витрат 2380 2 052 222 -
Профіцит/дефіцит за звітний період 2390 402 604 -
                     
                     
ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ
                     
Найменування показника Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Загальнодержавні функції 2420 - -
Оборона 2430 - -
Громадський порядок, безпека та судова влада 2440 - -
Економічна діяльність 2450 - -
Охорона навколишнього природного середовища 2460 - -
Житлово-комунальне господарство 2470 - -
Охорона здоров’я 2480 - -
Духовний та фізичний розвиток 2490 - -
Освіта 2500 2 052 222 -
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2510 - -
                     
ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)
                     
Стаття Код рядка Загальний фонд Спеціальний фонд
план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 5 мінус графа 4) план за звітний період план за звітний період з урахуванням змін фактична сума виконання різниця (графа 9 мінус графа 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДОХОДИ                  
Податкові надходження 2540 - - - - - - - -
Неподаткові надходження 2550 - - - - - 864 689 886 147 21 458
Доходи від власності та підприємницької діяльності 2551 - - - - - - - -
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2552 - - - - - - - -
Інші неподаткові надходження 2553 - - - - - - - -
Власні надходження бюджетних установ 2554 - - - - - 864 689 886 147 21 458
Бюджетні асигнування 2555 2 097 900 2 605 046 2 425 808 -179 238 - 1 029 000 24 652 -1 004 348
Доходи від операцій з капіталом  2560 - - - - - - - -
Офіційні трансферти 2570 - - - - - - - -
Надходження державних цільових фондів 2580 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального захисту інвалідів 2581 - - - - - - - -
Надходження Пенсійного фонду України 2582 - - - - - - - -
Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття 2583 - - - - - - - -
Надходження Фонду соціального страхування України 2584 - - - - - - - -
Інші надходження 2585 - - - - - - - -
Усього доходів  2600 ####### 2 605 046 2 425 808 -179 238 - ####### 910 799 -982 890
ВИТРАТИ                  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2610 1 823 900 1 960 580 1 541 467 -419 113 - - - -
Використання товарів і послуг 2620 273 400 641 866 507 156 -134 710 - 40 969 39 672 -1 297
Обслуговування боргових зобов’язань 2630 - - - - - - - -
Поточні трансферти 2640 - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2650 - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2660 600 2 600 - -2 600 - - - -
Нерозподілені видатки 2670 - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 2680 - - - - - 1 852 720 838 294 -1 014 426
Капітальні трансферти 2690 - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 2700 - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 2710 - - - - - - - -
Усього витрат 2780 ####### 2 605 046 2 048 623 -556 423 - ####### 877 966 -1 015 723
Профіцит/дефіцит за звітний період 2790 - - 377 185 377 185 - - 32 833 32 833
                     
IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ
                     
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року 
1 2 3 4
Витрати на оплату праці 2820 1 221 991 -
Відрахування на соціальні заходи 2830 319 476 -
Матеріальні витрати 2840 499 459 -
Амортизація 2850 11 296 -
Інші витрати 2860 - -
Усього 2890 2 052 222 -
                     
Керівник (посадова особа)         М.О. Мітько
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер (спеціаліст,                     
на якого покладено виконання                     
обов’язків бухгалтерської служби)         Т.М. Муфті
  (підпис)       (ініціали та прізвище)
            Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
   
               
               
ЗВІТ    
про надходження та використання коштів загального фонду (форма      №2д,       №2м)        
за ІІІ квартал 2017 р.    
                коди    
Установа КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Доенцької області" за ЄДРПОУ 30366904    
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 46 за КОАТУУ 1421783300    
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430    
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0              
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту     
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами    
Періодичність: квартальна, річна                    
Одиниця виміру: грн, коп.                    
 
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)    
   
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9    
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 3 376 128,00 2 605 046,00 - 2 425 807,80 2 048 623,36 377 184,44    
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 3 376 128,00 - - 2 425 807,80 2 048 623,36 377 184,44    
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 2 721 062,00 - - 1 861 721,00 1 541 467,11 320 253,89    
Оплата праці  2110 040 2 227 600,00 1 589 000,00 - 1 498 500,00 1 221 991,26 276 508,74    
  Заробітна плата 2111 050 2 227 600,00 - - 1 498 500,00 1 221 991,26 276 508,74    
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -    
Нарахування на оплату праці 2120 070 493 462,00 371 580,00 - 363 221,00 319 475,85 43 745,15    
Використання товарів і послуг 2200 080 652 466,00 - - 564 086,80 507 156,25 56 930,55    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 13 600,00 - - 13 600,00 11 280,20 2 319,80    
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -    
Продукти харчування 2230 110 121 550,00 121 550,00 - 57 600,00 37 177,11 20 422,89    
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 14 830,00 - - 14 830,00 9 698,99 5 131,01    
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - -    
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -    
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 502 486,00 491 886,00 - 478 056,80 448 999,95 29 056,85    
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - -    
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - -    
  Оплата електроенергії 2273 180 76 400,00 - - 64 400,00 62 398,73 2 001,27    
  Оплата природного газу 2274 190 426 086,00 - - 413 656,80 386 601,22 27 055,58    
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - -    
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -    
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - -    
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -    
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - -    
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - -    
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - -    
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - -    
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -    
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -    
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -    
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -    
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -    
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -    
Стипендії  2720 340 - - - - - -    
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -    
Інші поточні видатки 2800 360 2 600,00 - - - - -    
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -    
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -    
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -    
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -    
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 - - - - - -    
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -    
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -    
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 - - - - - -    
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 - - - - - -    
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -    
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -    
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -    
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -    
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -    
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -    
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -    
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -    
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -    
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -    
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -    
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -    
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -    
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -    
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -    
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -    
Інші видатки 5000 640 X 31 030,00 X X X X    
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -    
 1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                    
Директор         М.О. Мітько      
      (підпис)   (ініціали, прізвище)      
Бухгалтер         Т.М. Муфті      
"10"жовтня 2017 року     (підпис)   (ініціали, прізвище)      
                     
                Додаток 2
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ
про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма№ 4-1д,  № 4-1м),          
за ІІІ квартал 2017 р.
                          коди
Установа КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Доенцької області" за ЄДРПОУ 30366904
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 46 за КОАТУУ 1421783300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  0      
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету    
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 10 Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту 
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
Періодичність: місячна, квартальна, річна.                            
Одиниця виміру: грн, коп.                            
Показники КЕКВ Код рядка Затверджено на звітний рік Залишок на початок звітного року Перераховано залишок Отримано залишок Надій-шло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі
перерахо-вані з рахунків в установах банків спрямовано на погашення заборгованості загального фонду усього у тому числі на рахунках в устано-вах банків
усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Надходження коштів – усього Х 010 864 689,16 - - - - 886 147,38 Х Х Х Х 22 755,81 -
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю Х 020 7 560,00 Х Х Х Х 29 018,22 Х Х Х Х Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х 030 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х 040 - Х Х Х Х - Х Х Х Х Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х 050 857 129,16 Х Х Х Х 857 129,16 Х Х Х Х Х Х
Фінансування Х 060 - Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х 070 864 689,16 Х Х Х Х Х 863 391,57 - - - Х Х
у тому числі:                            
Поточні видатки 2000 080 40 969,16 Х Х Х Х Х 39 671,57 - - - Х Х
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 090 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата праці  2110 100 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Заробітна плата 2111 110 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 120 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Нарахування на оплату праці 2120 130 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Використання товарів і послуг 2200 140 40 969,16 Х Х Х Х Х 39 671,57 - - - Х Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 150 32 742,18 Х Х Х Х Х 32 742,18 - - - Х Х
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 160 414,40 Х Х Х Х Х 414,40 - - - Х Х
Продукти харчування 2230 170 7 812,58 Х Х Х Х Х 6 514,99 - - - Х Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 180 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки на відрядження 2250 190 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 200 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 210 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата теплопостачання 2271 220 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 230 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата електроенергії 2273 240 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата природного газу 2274 250 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 260 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Оплата енергосервісу 2276 270 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 280 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 290 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 300 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 310 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 320 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 330 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти 2600 340 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 350 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 360 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 370 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Соціальне забезпечення 2700 380 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Виплата пенсій і допомоги 2710 390 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Стипендії  2720 400 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші виплати населенню 2730 410 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Інші поточні видатки 2800 420 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні видатки 3000 430 823 720,00 Х Х Х Х Х 823 720,00 - - - Х Х
Придбання основного капіталу 3100 440 823 720,00 Х Х Х Х Х 823 720,00 - - - Х Х
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 450 823 720,00 Х Х Х Х Х 823 720,00 - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) 3120 460 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 470 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 480 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальний ремонт 3130 490 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 500 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 510 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Реконструкція  та  реставрація  3140 520 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 530 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 540 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 550 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Створення державних запасів і резервів 3150 560 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 570 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти 3200 580 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 590 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 600 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 610 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
Капітальні трансферти населенню 3240 620 - Х Х Х Х Х - - - - Х Х
                             
Директор             М.О. Мітько            
      (підпис)       (ініціали, прізвище)            
Бухгалтер             Т.М. Муфті            
"10"жовтня 2017 року     (підпис)       (ініціали, прізвище)            
                Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування (пункт 1 розділу ІІ)
               
ЗВІТ  
про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма№ 4-3д,  № 4-3м)        
за ІІІ квартал 2017 р.  
                      коди
Установа КЗ "Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Доенцької області" за ЄДРПОУ 30366904
Територія с. Кременівка вул Шкільна, 46 за КОАТУУ 1421783300
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету    0        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   10 Орган з питаньосвіти і науки, молоді та спорту   
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами  
Періодичність: місячна, квартальна, річна                        
Одиниця виміру: грн, коп.                        
Показники КЕКВ та/або ККК Код рядка Затверджено
на звітний рік
Затверджено на звітний період (рік)1 Залишок на початок звітного року Перера-ховано залишок Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період (рік) Залишок на кінець звітного періоду (року)
усього у тому числі на рахунках в установах банків усього у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків усього у тому числі на рахунках в установах банків
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 1 029 000,00 1 029 000,00 - - - 24 652,00 14 573,68 - 10 078,32 -
у тому числі:                        
Поточні видатки 2000 020 - - - - - - - - - -
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 - - - - - - - - - -
Оплата праці  2110 040 - - - - - - - - - -
  Заробітна плата 2111 050 - - - - - - - - - -
  Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 080 - - - - - - - - - -
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 130 - - - - - - - - - -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 150 - - - - - - - - - -
  Оплата теплопостачання 2271 160 - - - - - - - - - -
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 - - - - - - - - - -
  Оплата електроенергії 2273 180 - - - - - - - - - -
  Оплата природного газу 2274 190 - - - - - - - - - -
  Оплата інших енергоносіїв 2275 200 - - - - - - - - - -
  Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 - - - - - - - - - -
  Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 230 - - - - - - - - - -
  Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 240 - - - - - - - - - -
Обслуговування боргових зобов’язань  2400 250 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань  2410 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань  2420 270 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - - - - - -
Стипендії  2720 340 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 370 1 029 000,00 - - - - 24 652,00 14 573,68 - 10 078,32 -
Придбання основного капіталу 3100 380 1 029 000,00 - - - - 24 652,00 14 573,68 - 10 078,32 -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 614 000,00 - - - - 9 652,00 - - 9 652,00 -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 330 000,00 - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - - - - - -
 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів  3122 420 330 000,00 - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 15 000,00 - - - - 15 000,00 14 573,68 - 426,32 -
  Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - - - - - -
  Капітальний ремонт інших об’єктів  3132 450 15 000,00 - - - - 15 000,00 14 573,68 - 426,32 -
Реконструкція  та  реставрація  3140 460 70 000,00 - - - - - - - - -
  Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - - - - - -
  Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 70 000,00 - - - - - - - - -
  Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - - - - - -
  Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - - - - - -
  Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 1 029 000,00 X X X X X X X X
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                        
                         
Директор       М.О. Мітько        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
Бухгалтер       Т.М. Муфті        
  (підпис)     (ініціали, прізвище)          
"10"жовтня 2017 року                        

Додаток 10

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами

бюджетних коштів, звітності фондами

загальнообов’язкового державного соціального

 і пенсійного страхування (пункт 4 розділу ІІ)

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

за ІІІ квартал 2017 року

 

                                                                                                                                                          

   Коди

Установа КЗ «Кременівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. братів Зосіма Нікольської районої ради Донецької області»за ЄДРПОУ

38354681

Територія   с. Кременівка, вул.. Шкільна, 7                                                                                                 за КОАТУУ

1421783300

Організаційно-правова форма господарювання  Комунальна організація(установа, заклад)          за КОПФГ

430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету  10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів

 

 

Періодичність: квартальна, річна.

 

 

Короткий опис основної діяльності установи

Найменування органу управління, у віданні якого  перебуває установа

Середня чисельність працівників

Примітка

1

2

3

4

КЗ «Кременівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» розташований у східній частині Нікольського району на території села Кременівка.

Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної середньої освіти, виховання громадян на здобуття повної середньої освіти, виховання громадянина України, формування і розвиток соціально зрілої, творчості особистості з усвідомленою громадською позицією, особистості підготовленої до професійного самовизначення. Виховання громадянина з почуттям власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії..

Відділ освіти Нікольської РДА

 

Середня чисельність працівників станом на 01.10.2017 року становить 32 особи

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видаткам загального та спеціального фонду на звітну дату відсутня. У ІІІ кварталі 2017 року за результатами позачергової інвентаризації було оприбутковано основних засобів на суму 823720,00 грн. (теплогенератор модульний), інших необоротних матеріальних активів  на суму 22592, 00 грн. та нарахований знос у сумі 11296,00 грн., малоцінних та швидкозношуваних предметів та запасів на суму 10817,16 грн.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік грошових коштів

Всього на рахунках, відкритих у Казначействі України станом на 01.10.2017 року обліковується залишок 410018,57 грн., в тому числі  за основним фондом 377184,44 грн., за спеціальним фондом 32834,13 грн., на поточних рахунках, відкритих в установах банків – 0,00 грн.

Залишок грошових коштів у готівці, які знаходяться в касі установи станом на 01.10.2017 року склав 0,00 грн. Сума грошових документів, які знаходяться в касі станом на 01.10.2017 складає 0,00 грн. (поштові марки, сплачені проїзні документи, кошти, що містяться у чекових книжках)

Для проведення операцій із коштами загального фонду КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» має відкриті 4 реєстраційні рахунки (за КПКВК 1011020) в органах Казначейства.

 

№ з/п

КПКВК

КЕКВ

Залишок на 01.10.2017 (грн. коп.)

Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 2м)

 

Причина

наявного залишку

 

Примітка

На реєстраційних рахунках

1

1011010

Всього

377184,44

377184,44

х

 

 

 

2111

276508,74

276508,74

 Зайво профінансовані

 

 

 

2120

43745,15

43745,15

 Зайво профінансовані

 

 

 

2210

2319,80

2319,80

 Зайво профінансовані

 

 

 

2230

20422,89

20422,89

 Зайво профінансовані

 

 

 

2240

5131,01

5131,01

 Зайво профінансовані

 

 

 

2273

2001,27

2001,27

 Зайво профінансовані

 

 

 

2274

27055,58

27055,58

 Зайво профінансовані

 

 

Разом

377184,44

377184,44

 

 

У графі 9 “Залишок на кінець звітного періоду (року)” зведеного звіту форми № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 377184,44 грн., який складається із:

 залишку коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі  377184,44 грн.

 залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0,00грн.  

 

Для проведення операцій із власними надходженнями спеціального фонду КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» має відкриті спеціальні реєстраційні рахунки для проведення операцій із кошами спеціального фонду державного бюджету, а саме:

- для операцій з коштами отриманими, як плата за послуги, що надаються бюджетною установою –  (КПКВК 1011020);

- для операцій з коштами, отриманими за іншими надходженнями спеціального фонду –  (КПКВК 1011020).

 

N

з/п

 

КПКВК

 

Залишок на 01.10.2017

Залишок на кінець звітного періоду відповідно до поданого звіту (форма № 4)

 

 

 

 

Примітка

На спеціальному реєстраційному рахунку

1

1011020

22755,81

22755,81

Батьківська плата

 

Разом

22755,81

22755,81

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1м)

 

Всього

22755,81

22755,81

 

2

1011020

10078,32

10078,32

 

 

Разом

10078,32

10078,32

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м)

 

Всього

10078,32

10078,32

 

У графі 14 “Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього” зведеного звіту форми № 4-1м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 22755,81 грн., який складається із:

 залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі  22755,81 грн. ;

 залишку коштів в іноземній валюті на поточних рахунках, відкритих в установах банків в сумі 0,00 грн.  

У графі 13 “Залишок на кінець звітного періоду (року)- усього ” зведеного звіту форми № 4-3м “Звіт про надходження і використання  інших надходжень спеціального фонду ” наведено залишок коштів на кінець звітного періоду в сумі 10078,32 грн., який складається із:

 залишку коштів на спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в Державній казначейській службі України в сумі  10078,32 грн. ;

 

Крім того, КЗ «Кременівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені братів Зосіма Нікольської районної ради Донецької області» має відкритий не бюджетний рахунок в Державній казначейській службі України

 

N з/п

№ балансового рахунку

Призначення рахунку

Сума залишку станом на 01.10.2017 року на не бюджетному рахунку

Сума залишку станом на 01.10.2017 року на поточному рахунку в установі банку

1

3711

для проведення операцій за розрахунками з виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що здійснюються за рахунок коштів Фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності;

0,00

 

 

 

Всього:

0,00

0,00

Залишок коштів на інших рахунках 0,00 грн. , в тому числі:

-         відкритих в Казначействі України – 0,00 грн.

Облік доходів

Доходи за бюджетними асигнуваннями

 

У графі 7 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 2д “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду” відображена сума  2425807,80 грн., яка складається з:

-         суми коштів загального фонду, отриманих для здійснення видатків –  2425807,80 грн.

 

У графі 9 “ Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного звіту форми № 4-3м “Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду ” відображена сума  24652,00 грн., яка складається з:

-         суми коштів спеціального фонду, отриманих для здійснення видатків –  24652,00 грн.

та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансовий результат” за мінусом:

-         вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів (надходження коштів цільового фінансування) у сумі 24652,00 грн. (КПКВК 1011010 КЕКВ 3110 –24652,00 грн.)

Сума отриманих асигнувань для здійснення видатків по загальному та спеціальному фонду складає 2425807,80 грн., та відображена в рядку 2010 “Бюджетні асигнування” розділу І. Фінансовий результат діяльності форми № 2-дс “Звіт про фінансовий результат”

Власні надходження

Кошти, отримані як плата за послуги:

У графі 9 “Надійшло коштів за звітний період (рік)” зведеного Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма № 4-1д) відображена сума 886147,38 грн., яка складається із:

суми надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки коштів, отриманих як плата за послуги – 29018,22 грн., яка відображена у рядку 2020 “Доходи від надання послуг” форми № 2-дс вилучених з доходів звітного періоду асигнувань у сумі поточних витрат, що включаються до первісної вартості необоротних активів у сумі 857129,16 грн. (КПКВК 1011020 КЕКВ 3110 –857129,16 грн.)

 

Облік витрат

            У графі Фактичні витрати за звітний період (рік) зведених бюджетних звітів відображені суми:

- форма № 2м “Звіт про надходження та використання коштів загального фонду”- 2045644,17 грн.

- форма № 4-1м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги” ) – 6578,19 грн.

- форма № 4-2м “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень – 0,00 грн.

            Загальна сума фактичних витрат, відображених у зазначених формах бюджетної звітності склала 2052222,36 грн., та знайшла відображення у рядках 2210 “Витрати на виконання бюджетних програм” – 2045644,17грн., 2220 “Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт)” 6578,19грн. форми № 2-дс.

Облік розрахунків

Розрахунки по загальному фонду:

Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за загальним фондом:

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.

 

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.

Розрахунки по спеціальному фонду:

Згідно зведеного Звіту про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7м) за спеціальним  фондом:

 дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.,

   в тому числі:

-за доходами – 0,00 грн.

 -за видатками – 0,00 грн.

            кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала 0,00 грн.

 в тому числі:

-         -за доходами – 0,00 грн.

-         -за видатками – 0,00 грн.

Розрахунки за операціями, які не відносяться до виконання кошторису

Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями, які не відносяться до виконання кошторису наведена додатку 28 “Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м “Звіт про заборгованість за бюджетними коштами”.

Дебіторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала - 0,00 грн.  

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2017 року склала - 0,00 грн.

                        Фінансовий результат:

У графі 4 рядка 1420 “Фінансовий результат” Пасиву Балансу (форма № 1-дс) відображено фінансовий результат виконання кошторису станом на кінець звітного періоду у сумі 402604,00 грн., який складається:

- із накопиченого фінансового результату минулого періоду – 0,00 грн.

- фінансового результату виконання кошторису звітного періоду – 402604,00 грн.

 

У звітному періоді попередження та протоколи про порушення бюджетного законодавства Державною казначейською службою України не складалися.

 

 

 

Керівник                                              ____________      М.О. Мітько                       

 

Головний бухгалтер                                ____________        Т.М. Муфті                      

 

« 10  » жовтня 2017 р.